Laatujärjestelmä

JHS-Asunnot Oy pyrkii kaikessa työssään toteuttamaan laatujärjestelmän vaatimukset hyvän ja asiakasta tyydyttävän lopputuloksen saavuttamiseksi. Pyrimme käyttämään ainoastaan samaan tuoteperheeseen kuuluvia sekä keskenään sertifioituja tuotteita työkohteissamme. Viranomaismääräykset otetaan huomioon tarkasti kaikilla osa-alueilla. Henkilökunnalla on voimassa olevat tulityökortit sekä työturvallisuuskortit. Yhtiön työnjohto valvoo työn laatua tarkoin sekä toteuttamisen että suunnitelmien osalta.

Ympäristökysymykset

JHS-Asunnot Oy:n työmailla kaikki jätteet lajitellaan paikan päällä sekä toimitetaan lajiteltuna kaatopaikalle. Kierrättämiskelpoinen materiaali toimitetaan ao. keräilypisteisiin. Hyödynnettävissä oleva materiaali varastoidaan ja käytetään omassa tuotannossa mahdollisuuksien mukaan.

1. JHS-Asunnot Oy:n laatukäsikirja

 

1.1 Johdanto

JHS-Asunnot Oy:n kaikkien työkohteiden perustana on asiakaslähtöisyys. Toiminta ja tuotanto perustuu korkeaan laatuun sekä asiakastyytyväisyyteen. Asiakaslähtöinen toimintojen ja tuotteiden laatu varmistetaan laatujärjestelmällä ja tarkalla työn johtamisella.

1.2 JHS-Asunnot Oy

JHS-Asunnot Oy on 1987 perustettu rakennusalan yritys. JHS-Asunnot Oy on erikoistunut korjaus- ja uudisrakentamiseen. Pääasiallisena rakentamisalueena on Pirkanmaa ja sen lähikunnat. JHS-Asunnot Oy:n kohteita ovat olleet pääasiallisesti putkistosaneerauskohteet sekä liike- ja teollisuusrakentaminen. Yrityksen tavoitteena on korkea laatu, jonka perustana on henkilökunnan hyvä ja vankka ammattitaito.

1.3 JJHS-Asunnot Oy:n laatupolitiikka

Koska myös rakennusala voidaan laskea palvelualaksi, tulee toiminnan olla asiakaslähtöistä. Toiminta ja tuotanto tulee olla asiakkaan tarpeiden ja vaatimusten mukainen sekä tietenkin lopputuloksen tulee vastata asiakkaan odotuksia. Asiakkaan tarpeet selvitetään tarvittaessa yhteisissä suunnittelukokouksissa, jos alustavat kirjalliset suunnitelmat ei selvitä asiakkaan toivomuksia. Asiakkaan tarpeiden ja toivomusten selvittäminen on oikeanlaisen toiminnan toteutumisen varmistamista. Muita tällaisia toiminnan toteutumisen varmistamisen näkökulmia ovat mm.; viestinnällä pyritään välittämään oikea tieto sekä vanhoille että uusille asiakkaille yrityksen palveluista ja toiminnasta. Laadukkailla suunnitelmilla varmistetaan toiminnan ja tuotteen sopimuksenmukaisuus. Tuotanto luovutetaan asiakkaalle virheettömänä ja sovitun aikataulun mukaisesti. Jokaiselle työmaalle tehtyyn laatusuunnitelmaan kirjataan havaitut virheet ja asiakkailta pyydetään myös oma arviointi lopputuloksesta joko suullisesti tai kirjallisesti.

Laadukkaan toiminnan lähtökohtana on, että työ on suunniteltu ja toiminta tapahtuu aikataulun mukaan, tiedonkulku on selkeää, yhteistyö hyvää sekä työ ammattitaitoista.

2. Laatuvastuut

 

2.1 Yleinen laatuvastuu

Yrityksen jokainen työntekijä vastaa omasta työstään ja sen lopputuloksena syntyvän jäljen hyvästä laadusta. Työnjohtaja vastaa alaistensa työedellytyksistä ja laatujärjestelmän mukaisesta toiminnasta. Työssämme pyrimme käyttämään aina samaan tuoteperheeseen kuuluvia tuotteita sekä jokaisesta työmaasta laaditaan aina työmaakohtainen laatusuunnitelma. Työnjohtajan tulee aina varmistaa, että työmaakohtaista laatusuunnitelmaa noudatetaan tarkoin kaikilla osa-alueilla. Lisäksi työmaasta pidetään päivittäistä työmaakohtaista työmaapäiväkirjaa.

2.2 Yrityksen toimitusjohtajan laatuvastuu

JHS-Asunnot Oy:n toimitusjohtaja vastaa yrityksen laatupolitiikasta ja siihen liittyvästä laatutavoitteiden asettamisesta. Toimitusjohtaja/ työnjohtaja vastaa laatujärjestelmän mukaisesta toiminnasta työkohteissa ja työkohteeseen asetettujen tavoitteiden toteutumisesta.

3. Laatu toiminnoissa

 

3.1 Viestintä

Yrityksessä on sekä ulkoista että sisäistä viestintää. Sisäisellä viestinnällä tarkoitetaan viestintää jonka kohderyhmänä on henkilökunta. Ulkoisella viestinnällä tavoitetaan omat yhteistyöverkostot ja uudet potentiaaliset asiakkaat. Viestinnästä vastaa johto. Johto päättää minkälaista viestintää käytetään. Ulkoisen viestinnän yhtenä tavoitteena on hankkia uusia potentiaalisia asiakkaita. Ulkoisesta viestinnästä tieto taas saadaan asiakkailta suoraan tai asiakastyytyväisyyskyselyillä.

3.2 Suunnittelu

Rakentamisen laatusuunnittelun tavoitteena on varmistaa tehokas, kerralla sopimuksen mukaista laatua asiakkaalle tuottava toiminta laatujärjestelmien ja – suunnitelmien avulla. Suunnittelussa kiinnitetään huomiota suunnittelun ohjaukseen. Ohjauksella varmistetaan, että suunnittelun eteneminen ja sisältö vastaavat suunnittelulle asetettuja tavoitteita, jotka on asetettu projektille ennen suunnittelun aloittamista. Niin yrityksen sisäisessä kuin ulkopuolisessakin suunnittelussa mahdolliset poikkeamat ja korjaavat toimenpiteet kirjataan suunnittelukokouksissa.

3.3 Tarjouslaskenta

Toimitusjohtaja päättää tarjouslaskennan aloittamisesta. Tarjouslaskenta ja tarjouspäätös tehdään laatujärjestelmän menettelyohjeiden mukaisesti.

3.4 Sopimus

Urakkaneuvottelussa varmistetaan, että sopimuksen sisältö ja muut sopimusehdot ovat yksiselitteiset ja että molemmat sopijapuolet ymmärtävät sopimuksen sisällön samalla tavalla. Mahdolliset erot tarjouspyynnön ja tarjouksen välillä selvitetään ja varmistetaan, että vaatimukset on kirjattu oikein. Urakkaneuvottelupöytäkirja liitetään urakkasopimukseen.

3.5 Hankinta

Toimittajat/alihankkijat valitaan laadun, hinnan ja toimituskyvyn mukaan. Toimittajista/alihankkijoista ylläpidetään toimittajarekisteriä laatujärjestelmän menettelyohjeiden mukaisesti. Hankintojen valmistelu, hankintapäätökset sekä ohjaus ja valvonta suoritetaan tapauskohtaisesti menettelyohjeiden mukaisesti.

3.6 Tuotanto

Tehokkaalle toteutukselle ja kohteen laadunvarmistamiselle luodaan edellytykset tuotannon suunnittelulla. Tuotannon suunnittelu suoritetaan toimitusjohtajan johdolla. Jokaiselle työmaalle laaditaan em. työmaakohtainen laatusuunnitelma. Laatusuunnitelmassa on kirjattuna tuotannonohjauksen ja laadunvarmistuksen toimenpiteet.

3.7 Työmaan käynnistäminen

Toimitusjohtaja päättää työmaan käynnistämisestä, kun on varmistunut, että sopimuksen ja tavoitteiden mukaiset edellytykset toteutukselle on olemassa. Toimitusjohtaja hyväksyy kohteen toteutusta varten laaditut suunnitelmat ja tekee työmaan käynnistyspäätöksen sekä allekirjoittaa urakkasopimuksen. Käynnistyksen ajankohta on tarvittaessa sovittu tilaajan tai rakennuttajan kanssa.

3.8 Työkohteen laatuvaatimukset ja työohjeet

Työkohteen laatuvaatimukset on esitetty suunnitelma-asiakirjoissa. Jos laatu ei käy yksiselitteisesti ilmi asiakirjoista, sovitaan laadusta tilaajan kanssa tarvittaessa. Työmaan työohjeiksi lasketaan työpiirustukset, rakennustyöselitykset, turvallisuusasiakirja sekä urakkaohjelma ja yleiset ohjeet, joihin suunnitelmissa on viitattu. Täydentävien työohjeiden käytöstä päätetään tapauskohtaisesti tarvittaessa.

3.9 Työvaiheen laadunvarmistus

Laatusuunnitelmassa kirjataan ne työvaiheet, joista laaditaan kirjallinen työvaihesuunnitelma. Työvaihetta suunniteltaessa selvitetään mm. seuraavat asiat:

  • edellisen työvaiheen valmius ja laatu
  • työvaiheen aikataulu
  • materiaalien vastaanotto ja käsittely
  • vaadittavat mittaukset ja tarkastukset
  • tarvittavat työohjeet
  • mahdolliset haittatekijät

Työvaihesuunnitelman toimivuus varmistetaan yhteistoiminnalla. Tämä tapahtuu siten, että työnjohtaja käy läpi suunnitelman työntekijöiden kanssa ennen töiden aloittamista.

3.10 Luovutus

Tilaajalle luovutus suoritetaan sopimusehtojen ja aikataulun mukaisesti. Luovutuksessa todetaan sopimuksenmukaisuus ja tuote siirtyy tilaajan hallintaan ja käyttöön.

3.11 Takuuaika

Takuuaika kohteessa alkaa, kun työntulos on hyväksytysti vastaanotettu ja taloudellinen loppuselvitys pidetty. Takuutyöt tehdään tarvittaessa sopimusten mukaan.

4. Laatu hallinnossa ja yrityksen johdossa

 

Hallinnon eri toimintojen laatu varmistetaan asianmukaisilla menettelytavoilla ja ohjeilla.

Kirjanpidon tehtävänä on laatia yhtiön kirjanpito ja tilinpäätökset lain mukaisesti. Palkanlaskija vastaa palkanmaksusta ajallaan ja oikein, sekä palkkahallinnon raportoinnista sekä tilityksistä lakien, asetusten ja työehtosopimusten mukaisesti.

5. Poikkeamien käsittely ja korjaavat toimenpiteet

 

Asiakasvalitukset, havaitut laatupoikkeamat ja korjaavat toimenpiteet käsitellään menettelyohjeiden mukaisesti. Korjaaviin toimenpiteisiin kuuluu ongelmien analysointi, toimenpiteistä päättäminen, toimenpiteiden tehokkuuden valvonta ja ennaltaehkäisevästä toiminnasta päättäminen. Työmaan laatusuunnitelmaan kirjataan työaikana havaitut virheet ja poikkeamat.

6. Henkilökunta

 

Laadukas työskentely perustuu jokaisen työntekijän ja toimihenkilön henkilökohtaiseen osaamiseen ja ammattitaitoon, sekä haluun onnistua työssään ja kehittyä siinä. Valintaperusteina työntekijöille on vankka ammattitaito, kokemus ja korjausrakentamisessa tärkeä yhteistyökyky muiden ihmisten kanssa. Työnjohtaja perehdyttää uudet työntekijät yritykseen, työhönsä ja työympäristöönsä. Vanhat työntekijät perehdytetään aina uuteen työkohteeseen.

7. Tilastolliset menetelmät

 

Toiminnan ja tuotteiden laatua mitataan kohteiden luovutuksessa todettujen virheiden määrällä, aikataulujen toteutuksella, asiakaspalautteilla ja liiketoiminnan kannattavuudella.

8. Asiakirjat ja tiedostot

 

Asiakirjojen valvonta ja arkistointi suoritetaan yksikkökohtaisten menettelyohjeiden mukaisesti.